Reklamačný poriadok

Úvodné ustanovenia

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.inteligentne-kvetinace.sk, prevádzkovaný spoločnosťou MANA SK s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 64198/B, IČO: 45455732, DIČ: 2023008757, IČ DPH: SK 2023008757, ďalej predávajúci.

Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších noviel a predpisov, ako aj zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších noviel a predpisov.

 

Definície: 

a)    Kupujúci - fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti

b)    Podnikateľ - právnická osoba ktorá spotrebiteľovi ponúka alebo ďalej predáva výrobky, alebo poskytuje služby alebo jeho splnomocnenec

Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom sa riadia ustanovením Obchodného zákonníka a podmienky vzťahujúce sa na záruku sa môžu v porovnaní s kupujúcim - fyzickou osobu líšiť.

Podmienky záruky

Poškodenie zásielky počas prepravy

 

Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Predávajúci od prepravcu tovar javiaci známky poškodenia neprevezme a spíše záznam o poškodení tovaru. Ak poškodenie nie je badateľné pri prevzatí tovaru, upozorní kupujúci predajcu na poškodenie tovaru telefonicky (0948 899 842, príp. mailom na obchod@inteligentne-kvetinace.sk) a zašle fotografiu tovaru spolu s fotografiou krabice. Reklamácia tovaru z dôvodu mechanického poškodenia po vyše 48 hodinách od prevzatia zásielky nebude predávajúcim uznané.

 

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré tovar má pri predaji a ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak sa po prevzatí tovaru od kuriéra alebo zakúpenia tovaru vyskytnú v záručnej dobe, má tento právo uplatniť reklamáciu.

 

Zodpovednosť za vady predanej veci

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že kupujúci bol poučený o právach, ktoré mu ako spotrebiteľovi priznáva par. 622 a nasledujúce už pred uzatvorením zmluvy tým, že znenie tohto reklamačného poriadku uverejnil predávajúci na stránke svojho elektronického obchodu.

Doručenie reklamovaného tovaru

Reklamácia sa uplatňuje emailom, telefonicky, prípadne písomne v kontaktoch uvedených na stránke internetového obchodu, ako aj tohto reklamačného poriadku a všeobecných obchodných podmienkach. Odporúčame kontaktovať nás za účelom čo najvhodnejšieho vyriešenia reklamácie.

Následne zašlite tovar vo vhodnom obale a s príslušenstvom, faktúrou a vyplneným reklamačným listom na našu adresu.

Reklamácie budú vybavené so všetkým dôrazom najneskôr v 30- dňovej reklamačnej lehote. Po jej uplynutí má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

Alternatívne riešenie sporov

Ak spotrebiteľ (kupujúci) nebol spokojný s vybavením svojej reklamácie predávajúcim, má tento právo obrátiť sa na neho so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že predávajúci spôsobom vybavenia reklamácie porušil jeho práva. Ak predávajúci takúto žiadosť zamietne, alebo na ňu do 30 dní neodpovie, má spotrebiteľ (kupujúci) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporu je napr. SOI – Slovenská obchodná inšpekcia, príp. súkromná firma s licenciou na vykonávanie. Zoznam všetkých subjektov je zverejnený na uvedenej stránke:  http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Kupujúci je oprávnený vybrať si ktorýkoľvek z uvedených subjektov.

Spotrebiteľ (kupujúci) je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na uvedenej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Týka sa len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou, a to len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.2.2021. Jeho posledné znenie je zverejnené na stránke internetového obchodu predávajúceho.

Reklamačný protokol na stiahnutie