Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu www.inteligentne-kvetinace.sk

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú: 

 

• proces nákupu predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti prostredníctvom elektronického obchodu umiestneného na internetovej adrese www.inteligentne-kvetinace.sk („internetový obchod“)

• podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.inteligentne-kvetinace.sk

• práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce pri uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku, resp. mimo priestorov predávajúceho

 

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

   

1. Zmluvné strany:

 

1.1. Prevádzkovateľ internetového obchodu a stránok www.inteligentne-kvetinace.sk - predávajúci

 

Názov spoločnosti:  MANA SK s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 64198/B, IČO: 45455732, DIČ: 2023008757, IČ DPH: SK 2023008757.

 

1.2. Kupujúci

 

Kupujúci je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje Predávajúceho za účelom kúpy tovaru ponúkaného na stránke.

Objednaním tovaru a zadaním objednávky prostredníctvom internetového rozhrania a potvrdením objednávky s povinnosťou platby vyjadruje kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. Tieto Obchodné podmienky sa týkajú výlučne fyzických osôb, ktoré tovar nenakupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti a nevyužívajú ho vo svojom zamestnaní alebo v rámci svojej profesie.

Obchodný vzťah s podnikateľmi (pridelené IČO) sa riadi Obchodným zákonníkom.

 

 

2. Objednávka tovaru

 

2.1 Kupujúci môže tovar objednávať nasledovne:


a) prostredníctvom nákupného košíka v internetovom obchode. Následne bude kupujúcemu automaticky zaslané prijatie objednávky automatickým systémom predávajúceho.

b) emailom na obchod@inteligentne-kvetinace.sk

c) telefonicky +421 948 899 842

 

3. Informácie o tovare a cenách

 

3.1 Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

3.2 Cena poštovného je zverejnená na stránke internetového obchodu, ako aj automaticky v objednávke. V prípade nákupu nad 220 EUR vrátane DPH poštovné neplatíte. V takomto prípade platíte sumu za dobierku v príslušnej výške, pokiaľ kupujete na dobierku.

3.3 Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru. Po potvrdení objednávky je predávajúci povinný splniť dodanie tovaru.

3.4 V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru v rámci územia Slovenskej republiky.

3.5 Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

4.Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

4.1 Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4.2 Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

• prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,

• vyplnením objednávkového formulára bez registrácie

• emailom na obchod@inteligentne-kvetinace.sk

• telefonicky na tel. čísle +421 948 899 842.

 

4.3 Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia v rozhraní eshopu.

4.4 Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Odoslať objednávku s povinnosťou platby. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov za účelom riadneho splnenia zmluvného vzťahu v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

4.5 Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a považuje sa za uzavretie zmluvy. Súčasťou potvrdenia je zaslanie odkazu na obchodné podmienky predávajúceho a na formulár na odstúpenie od zmluvy.

4.6 V prípade osobitnej kategórie produktov "Výpredaj" a "Outlet" je možné ich skoršie vypredanie, alebo nemožnosť dodania vzhľadom na ich obmedzenú ponuku. V prípade, ak dôjde k ich skoršiemu vypredaniu a nie je možné ich fyzicky dodať,  zašle predávajúci kupujúcemu na jeho emailovú adresu túto informáciu a ponúkne náhradne riešenie. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Možnosť na odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho tým nie je dotknutá.

4.7 Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku do doby odoslania tovaru, ako aj odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle bodu 7 týchto podmienok. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach. Za zrušenie objednávky, ani za odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je spotrebiteľovi účtovaný žiadny poplatok.

4.8 V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Za zjavnú technickú chybu sa považuje cena znížená o vyše 50% oproti obvyklej cene tovaru, chýbajúca cifra predstavujúca desiatky, stovky alebo tisíce. Predávajúci v takomto prípade informuje kupujúceho o chybe a bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

5.Zákaznícky účet

 

5.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

5.2 Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

5.3 Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

5.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5.5 Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

5.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

6. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 

6.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

• bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. 2924835007/1100, vedený v Tatra Banke, a.s.,

IBAN SK4311000000002924835007

• bezhotovostne platobnou kartou

• bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány Gopay a ňou ponúkaných platobných spôsobov

• dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,

• v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na výdajni zásielok Zásielkovne

6.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

6.3 V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná najneskôr do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

6.4 V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

6.5 V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

6.6 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

6.7 Tovar je kupujúcemu dodaný:

• na adresu určenú kupujúcim v objednávke

• prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,

6.8 Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

6.9 Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.10 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.11 Pri prevzatí tovaru od prepravcu skontroluje kupujúci neporušenosť obalov tovaru.  V prípade akýchkoľvek vád je potrebné takéto poškodenie oznámiť predávajúcemu do 24 hodín a zaslať mu fotografie preukazujúce toto tvrdenie. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.12 Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho väčšinou v deň dodania tovaru, najneskôr v lehote určenej zákonom o dani z pridanej hodnoty.

6.13 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

6.14 Dodacia lehota je maximálne 10 dní na tovar na sklade, tovar väčšinou expedujeme do 2 pracovní dní odo dňa zadania objednávky, jeho doručenie trvá spravidla 2-10 pracovných dní, vzhľadom na zvolenú možnosť prepravy. Pri odbere tovaru na objednávku, alebo väčšieho množstva tovaru (množstvo prevyšujúce stav na sklade, spravidla nad 10kusov v závislosti od druhu tovaru) Vám dodaciu lehotu čím najskôr upresníme. Štandardne sa pohybuje v rozpätí 3 týždňov. 

 

7.Odstúpenie od zmluvy

 

7.1 Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu.

7.2 Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

• odo dňa prevzatia tovaru,

• odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí

 

7.3 Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 

• o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

• v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

7.4 Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy v elektronickej, alebo písomnej forme.

7.5 Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

7.6 Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

7.7 Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

7.8 Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

7.9. Tovar by mal kupujúci vrátiť predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. V prípade, ak kupujúci nemá pôvodný obal k dispozícii použije iný obal tak, aby mohol byť tovar bezpečne a bez ďalších poškodení doručení Predávajúcemu. Ak po odstúpení od zmluvy zašle kupujúci predávajúcemu tovar vykazujúci známky použitia, poškodený, nekompletný alebo vykazujúci známky zaobchádzania presahujúceho rámec odskúšania, uplatní si predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a jeho uvedenia do pôvodného stavu.

7.10 Štandardná doba dodania tovaru, ktorý výrobca predáva a nie je na sklade, predstavuje maximálne 14 dní. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpenia od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

 

8.Práva z vadného plnenia

 

8.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

• má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,

• sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,

• tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

• je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a

• tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.2 Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.3 V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

• ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:

• bezplatné odstránenie vady tovaru,

• výmenu tovaru za nový tovar,

• ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:

• primeranú zľavu z kúpnej ceny,

• odstúpiť od zmluvy.

8.4 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

• ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,

• ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,

• ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

8.5 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

8.6 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

8.7 Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.8 Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

8.9 V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

8.10 Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

8.11 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.12 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

 

9. Doručovanie

 

9.1 Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Mailová adresa predávajúceho: obchod@inteligentne-kvetinace.sk

9.2 Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

10. Mimosúdne riešenie sporov

 

10.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

10.2 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

10.3 Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

10.4 Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov .

 

11. Záverečné ustanovenia

 

11.1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

11.3 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

11.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

11.5 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

11.6 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

11.7 Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

11.8 Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode v platnom znení a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, zákona č. 250/200 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.

11.10 Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava, www.soi.sk

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2022 a nahrádzajú doteraz platné obchodné podmienky.

 

Podmienky ochrany osobných údajov: viď link