Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu www.inteligentne-kvetinace.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú:

proces nákupu kupujúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.inteligentne-kvetinace.sk

podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.inteligentne-kvetinace.sk

práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce pri uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku, resp. mimo priestorov predávajúceho

Zmluvné strany:

 1.1. Prevádzkovateľ internetového obchodu a stránok www.inteligentne-kvetinace.sk - predávajúci

Názov spoločnosti:  MANA SK s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 64198/B, IČO: 45455732, DIČ: 2023008757, IČ DPH: SK 2023008757.

1.2. Kupujúci

Kupujúci je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje Predávajúceho za účelom kúpy tovaru ponúkaného na stránke.

Objednaním tovaru a zadaním objednávky prostredníctvom internetového rozhrania a potvrdením objednávky s povinnosťou platby vyjadruje kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

2. Objednávka tovaru, právo odstúpenia od zmluvy

2.1 Kupujúci môže tovar objednávať nasledovne:


a) prostredníctvom nákupného košíka na stránkach predávajúceho. Následne bude kupujúcemu automaticky zaslané prijatie objednávky automatickým systémom predávajúceho.

b) emailom na obchod@inteligentne-kvetinace.sk

c) telefonicky +421 948 899 842

2.2 Odoslaním objednávky s povinnosťou platby sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci odoslaním objednávky s povinnosťou platby týmto prehlasuje, že zo strany predávajúceho bola splnená jeho informačná povinnosť podľa par. 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Predávajúci je povinný dodať tovar najneskôr do 30 dní. V prípade, ak nie je možné túto lehotu dodržať, kontaktuje predávajúci kupujúceho a dohodnú sa na spôsobe vybavenia objednávky. V prípade nemožnosti dodania tovar, alebo chybne uvedenej ceny na stránke predávajúceho, bude kupujúci upovedomený a dohodne sa s predávajúcim na inom riešení. Ak je cena uvedená v online obchode vyslovene nesprávna, t.j. je bez zjavne uvedeného dôvodu pod bežnou cenou výrobku, nemá kupujúci povinnosť tovar za túto cenu dodať.
2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky. V prípade predĺženia dodacej lehoty alebo nedostupnosti tovaru u predávajúceho alebo dodávateľa, kontaktuje predávajúci kupujúceho.


2.5 Kupujúci je oprávnený do 14 dní od doručenia tovaru odstúpiť od zmluvy. Kupujúci má právo tovar odskúšať tak, ako je to bežné v klasickej predajni bez známok jeho používania. V prípade odstúpenia zašle kupujúci predávajúcemu mailom formulár odstúpenie od zmluvy alebo prejaví svoju vôľu, že odstupuje od zmluvy emailom, poštou alebo telefonicky a následne zašle formulár alebo inú písomnú formu tohto prejavu emailom alebo poštou. Následne potvrdí predávajúci kupujúcemu prijatie odstúpenia od zmluvy mailom, alebo telefonicky.

2.6 Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade dlhodobej nedostupnosti tovaru, vypredania zásob, nemožnosti dodania tovaru z dôvodu vyššej moci, alebo ak pri použití všetkého možného úsilia tovar nie je možné v ponúkanej lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami dodať. Predávajúci má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade nesprávne alebo chybne uvedenej ceny do dňa expedície tovaru. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

2.7 V prípade odstúpenia od zmluvy zašle kupujúci tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy predávajúcemu na jeho adresu uvedenú v bode 1.1 týchto podmienok. Kupujúci zašle tovar nepoužitý s originálnym obalom a s faktúrou. Zaslanie tovaru na dobierku nebude akceptované. Po odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho mu predávajúci vráti všetky platby, ktoré tento vynaložil v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy, t.j. náklady na obstaranie tovaru a náklady na doručenie (najlacnejší bežný spôsob ponúkaný predávajúcim). Dodatočné zvýšené náklady na dodanie nie je predávajúci povinný uhradiť. Platby budú vrátené najneskôr do 7 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od zmluvy spôsobom, akým bola uskutočnená platba, prípadne na základe pokynov (čísla účtu) uvedených vo formulári odstúpenie od zmluvy. Vrátenie platby sa uskutoční až po doručení vráteného tovaru kupujúcim, príp. ak to ináč nie je možné po zdokladovaní odoslania tovaru zo strany kupujúceho.

2.8 Ak po odstúpení od zmluvy zašle kupujúci predávajúcemu tovar vykazujúci známky použitia, poškodený, nekompletný alebo vykazujúci známky zaobchádzania presahujúceho rámec odskúšania, uplatní si predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a jeho uvedenia do pôvodného stavu. Za týmto účelom si predávajúci uplatní od kupujúceho sumu takéhoto zníženia, o čom ho vopred informuje.

2.9 Body 2.5, 2.7 a 2.8 sa týkajú spotrebiteľov v zmysle ustanovenia par. 2 písmeno a) zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších noviel a predpisov a netýkajú sa kupujúcich - podnikateľov.

3. Kúpna cena

Cena uvádzaná na stránkach predajcu je kúpna cena vrátane DPH. Cena uvádzaná v nákupnom košíku v rekapitulácii je rozdelená na cenu vrátane DPH a bez DPH. Kúpna cena Vám bude doručená v automatickej rekapitulácii objednávky, ktorú dostanete na kontaktný mail. Kupujúci zároveň potvrdzuje, že si je vedomý, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar.

Cena za poštovné alebo kuriérsku službu sa vypočítava automaticky v závislosti od informatívnej hmotnosti jednotlivých kusov. Hmotnosť uvedená na stránke je informatívna a je použitá výlučne pre výpočet prepravných nákladov.

V prípade objednávky presahujúcej sumu 160 EUR vrátane DPH bez poštovného, poštovné neplatíte. (týka sa len prepravného - poštovného, poplatok za dobierku je účtovaný v štandardnej výške)

4. Platobné podmienky

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe vystavenej faktúry alebo na základe výzvy na úhradu nachádzajúcu sa v emaili. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

a) prevodným príkazom zo svojho účtu,

b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,

c) platobnou kartou online prostredníctvom platobnej brány

d) online bankovým prevodom z vybraných bánk

e) dobierkou kuriér

f) dobierkou Zásielkovňa

4.2 Platba je možná iba v EUR.

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, alebo do mailu so všetkými náležitosťami daňového dokladu.

5. Záručné podmienky

Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom, ktorý je zverejnený na internetovej stránke elektronického obchodu.

6. Doručenie tovaru

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

a) kuriérskou službou,

b) inou službou (zásielkovňa a pod.).

 

6.2 Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Tento môže byť predávajúcim zaslaný dodatočne mailom so všetkými náležitosťami daňového dokladu najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim.

6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Predávajúci od prepravcu tovar javiaci známky poškodenia neprevezme a spíše záznam o poškodení tovaru. Reklamácia tovaru z dôvodu mechanického poškodenia spôsobeného prepravou, prevzatie ktorého kupujúci bez vád potvrdil, nebude predávajúcim uznané.

6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že v prípade nedostatku tovaru objednaný tovar môže dôjsť v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné sa platí len za jeden balík. Takéto spôsoby budú riešené individuálne a kupujúci na ne bude včas upozornený.

6.8 Kupujúci má právo ešte pred expedíciou tovaru zrušiť objednávku bez udania dôvodu.

7. Záručná lehota

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. Viac informácii o záručnej lehote nájdete v reklamačnom poriadkuu.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci – fyzická osoba nepodnikateľ, je pre náležité vybavenie objednávky povinný poskytnúť nasledujúce osobné údaje: Meno, priezvisko, adresa, email, číslo telefónu.

8.2 Kupujúci zároveň vyhlasuje, že osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností predávajúceho vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy za účelom vystavenia daňového dokladu, komunikácie s predávajúcim, doručením tovaru doručovacou a poštovou službou, registráciou v jeho internetovom obchode, na účel realizovania marketingových aktivít a informácii o novinkách a akčných produktoch. Kupujúci zároveň súhlasí so spracovaním týchto údajov v informačnom systéme predajcu „eshop“ a po zakliknutí informácii o novinkách a ponukách aj v informačnom systéme „marketing“. Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich údajov v systéme „eshop“ na dobu určitú do splnenia účelu spracovania údajov. Kupujúci zaškrtnutím políčka súhlasu vo svojom profile alebo pri objednávke vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, email do doby jeho neodvolania alebo zrušenia profilu.

8.3 Kupujúci vyhlasuje, že predávajúcemu dáva súhlas so spracovávaním a uschovávaním jeho osobných údajov v rozsahu bodu 8 na základe ustanovenia par. 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel a predpisov. Predávajúci sa zaväzuje zaobchádzať s poskytnutými osobnými údajmi v súlade s dôvodom ich nadobudnutia, ako aj s právnymi predpismi SR a s dobrými mravmi. Súhlas so spracovaním osobným údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať formou emailu, alebo písomne. Dáta budú zmazané a spracovávanie dát bude ukončené bezodkladne, najneskôr od 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu.

8.4. V zmysle par. 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel a predpisov má kupujúci základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa právo požadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa tohto zákona

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadaťo ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe kupujúceho

8.5 Kupujúci má právo u predávajúceho namietať spracovanie jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá že sú spracovávané na marketingové účely bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

8.6. Predávajúci osobné údaje kupujúcich neposkytuje žiadnej tretej strane s výnimkou doručovateľských a prepravných spoločností, ako aj správcami IT systémov.

8.7 Predávajúci sa zaväzuje, každý podnet kupujúceho týkajúci sa ochrany osobných údajov vybaviť najneskôr do 30 dní.

9. Reklamácie

Viď reklamačný poriadok - http://www.inteligentne-kvetinace.sk/reklamacny-poriadok-inteligentne-kvetinace/

9.1 Alternatívne riešenie sporov

Ak spotrebiteľ (kupujúci) nebol spokojný s vybavením svojej reklamácie predávajúcim, má tento právo obrátiť sa na neho so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že predávajúci spôsobom vybavenia reklamácie porušil jeho práva. Ak predávajúci takúto žiadosť zamietne, alebo na ňu do 30 dní neodpovie, má spotrebiteľ (kupujúci) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporu je napr. SOI – Slovenská obchodná inšpekcia, príp. súkromná firma s licenciou na vykonávanie. Zoznam všetkých subjektov je zverejnený na uvedenej stránke:  http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Kupujúci je oprávnený vybrať si ktorýkoľvek z uvedených subjektov.

Spotrebiteľ (kupujúci) je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na uvedenej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Týka sa len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou, a to len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR vrátane DPH.

10. Ostatné

10.1 Odoslaním objednávky a zaškrtnutím súhlasu vyjadruje kupujúci, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, im porozumel a s nim súhlasí.

10.2 Predávajúci vyhlasuje, že obchodné podmienky v platnom znení budú umiestnené na jeho stránke, čím splňuje povinnosť ich písomného oznámenia.

10.3 Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o elektronickom obchode v platnom znení a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v platnom znení.

10.4 Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, www.soi.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.2.2018 a plne nahrádzajú doteraz platné všeobecné obchodné podmienky.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.