Ochrana osobných údajov

K Vašim osobným údajom pristupujeme veľmi citlivo a dbáme na ich ochranu.

V zmysle novej legislatívy, nového zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov, ako aj smernice Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej "GDPR") sme upravili procesy a prijali také opatrenia, aby Vaše osobné údaje boli chránené.  

Na tejto stránke by sme Vám radi priblížili niekoľko okruhov týkajúcich sa ochrany osobných údajov v obyčajnej reči.

Vaše osobné údaje sú nevyhnutné na vybavenie Vašej objednávky v našom eshope. Používame ich za účelom vystavenia faktúry, komunikácie s Vami ohľadom dodávaného tovaru a poskytujeme ich prepravcovi za účelom doručenia Vašej zásielky k Vám. Neposkytujeme ich žiadnej tretej osobe iné než uvedené účely. Tieto údaje spracuvávame z dôvody, aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku. Odovzdávame ich jedine našim externým dodávateľom, napr. dodávateľ, kuriérska služba, účtovníčka a podobne. S každým z uvedených dodávateľov alebo poskytovateľov služieb sme uzatvorili zmluvy, aby boli Vaše osobné údaje ochránené.

V prípade Vášho výslovného súhlasu Vám maximálne 4 krát do roka zasielame náš newsletter s našimi akciovými ponukami a novinkami. Ten Vám zasielame na základe potvrdeného súhlasu a Vaše údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám. Váš súhlas so zasielaním newslettra môžete kedykoľvek odvolať formou mailu alebo telefonicky.

V tejto súvislosti by sme Vám chceli dať vedieť o možnosti zrušenia odoberania nášho newslettra prostredníctvom linku: Napíšte nám, kde zadáte svoj mail a uvediete možnosť zrušenia odoberania newslettra.

Radi by sme Vás informovali o Vašich právach dotknutej osoby, t.j. osoby ktorej osobné údaje sú nami spracovávané. S výnimkou účelu Vášho nákupu alebo zaslania newslettra Vaše osobné údaje neposkytujeme nikomu za žiadnym iným účelom. Vaše osobné údaje prichádzajú do styku s poskytovateľmi služieb, ktoré priamo súvisia s nákupom, jeho uskutočnením, príp. reklamáciou a podobne. 

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o Vás spracúvame. Na požiadanie Vám tieto údaje, ktoré sa týkajú Vašej osoby, poskytneme v písomnej, príp. mailovej podobe.

Takisto máte právo na opravu poskytnutých údajov, ich doplnenie, príp. doplnenie akýchkoľvek nepresností.

Po naplnení účelu kúpnej zmluvy máte právo na vymazanie osobných údajov, tiež v prípade pokiaľ ste nám udelili súhlas na ich spracovanie, môžete tento kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať buď telefonicky alebo mailom na obchod@inteligentne-kvetinace.sk, príp. kliknutím na odkaz "Napíšte nám" a tam zaškrtnete príslušnú možnosť.

V prípade, ak svoj súhlas odvoláte a predtým ste u nás nakúpili, nebude vymazanie Vašich osobných údajov úplné. Ich archiváciu nám prikazujú napr. daňové a účtovné predpisy.

Takisto máte právo požadovať prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám oznámite.

Vaše žiadosti vyplývajúce z uplatnenia všetkých Vašich práv sa budeme snažiť vybaviť čím najskôr, najneskôr však do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti.

Zároveň vyhlasujeme, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a Vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov a ich prenos mimo EÚ je v maximálnej možnej miere ošetrený.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

--------------------------------------------------------------------------------

Podmienky ochrany osobných údajov (plné znenie)

 

 

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť MANA SK s.r.o., IČO 45455732 so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 

1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

email: info@mana-sk.sk, obchod@inteligentne-kvetinace.sk

telefón: +421 948 899 842

 

1.1 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších noviel a predpisov (ďalej len „Zákon“).

Osobnými údajmi sa rozumejú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacej zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej nebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

Správca nemenoval poverenú osobu na ochranu osobných údajov.

 

1.2 Zdroje a kategórie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje nevyhnutné pre splnenie kúpnej zmluvy.

 

Kupujúci – fyzická osoba nepodnikateľ, je pre náležité vybavenie objednávky povinný poskytnúť nasledujúce osobné údaje: Meno, priezvisko, adresa, email, číslo telefónu. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba poskytne údaje vyplývajúce z osobitnej evidencie za účelom vystavenia daňového dokladu a doručenia zásielky zvoleným spôsobom, konkrétne: názov spoločnosti, sídlo, adresa, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené), kontaktná osoba, mail, telefón, prípadne ďalšie doplňujúce údaje týkajúce sa doručenia alebo požiadaviek na tovar.

 

1.3 Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona

• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (zasielanie newslettra a obchodných ponúk max. 4 krát ročne) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona

• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newslettrov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

1.4 Kupujúci poskytol svoje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností predávajúceho vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy za účelom vystavenia daňového dokladu, komunikácie s predávajúcim, doručením tovaru doručovacou službou, registráciou v internetovom obchode, pokiaľ tento súhlas kupujúci vyjadril.

 

1.5 V prípade zaškrtnutia osobitného súhlasu „vyjadrujem svoj súhlas so zasielaním newslettra“ Vám budú max. 4 krát do roka zasielané marketingové emaily o novinkách a akčných produktoch. Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich údajov v systéme „eshop“ na dobu určitú do splnenia účelu spracovania údajov. Kupujúci zaškrtnutím políčka súhlasu vo svojom profile alebo pri objednávke vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, email do doby jeho neodvolania alebo zrušenia profilu.

 

1.6 Účelom spracovania osobných údajov je

• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt, telefón), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

• zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

 

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 

1.7 Doba uchovania údajov

Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú pre výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom pri uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Pri spracovaní osobných údajov pre účely marketingu najdlhšie po dobu 5 rokov, alebo po dobu do odvolania súhlasu.

 

 

1.8. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 Príjemcovia osobných údajov sú tretie osoby mimo Prevádzkovateľa, podieľajúci sa na dodaní tovaru a služieb, realizácii platieb na základe zmluvy, zabezpečujúci prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu a zabezpečujúci marketingové služby.

 

1.9 Práva dotknutej osoby

 Za podmienok stanovených v Zákone máte nasledujúce práva:

 

• právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. 1.1 týchto podmienok.

• ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

1.10 Cookies

 Čo sú to cookies a za akým účelom sa využívajú?

Súbory cookies sa používajú za účelom zlepšenia Vám poskytovaných služieb na našich stránkach. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo Vašom prehliadači a slúžia pre rozlíšenie jednotlivých užívateľov. Osoba užívateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná.

Význam súborov cookies spočíva napríklad v.:

  • správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončit proces nákupu;
  • pri zapamätaní prihlasovacích údajov vás, našich zákazníkov, aby ste ich nemuseli stále zadávať;
  • pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie; na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám;
  • pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si návštevníci najčastejšie prehliadajú, aby sa im pri prechádzaní stránok nezobrazovala stále tá istá reklama, prípadne aby sa im nezobrazovala reklama na tovar, o ktorý nemajú záujem.

Cookies používame za účelom zistenia Vašich preferencií a aby sme na ich základe dokázali prispôsobiť ponuku určenú Vám na mieru. Cookies používame aj za tým účelom, aby sme zistili, či ste už niekedy navštívili naše stránky.

 

1.11 Vek

 Naše služby sú poskytované osobám starším než 16 rokov. Súhlasom s našimi obchodnými podmienkami týmto vyjadruje, že spĺňa predpísaný vek. V prípade, ak sa pre nákup u nás rozhodne osoba mladšia než 16 rokov, je povinná doložiť súhlas svojho zákonného zástupcu, prípadne môže nákup u nás vykonať priamo tento.

 

1.12 Kupujúci má právo u predávajúceho (prevádzkovateľa) namietať spracovanie jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá že sú spracovávané na marketingové účely bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

 

1.13 Predávajúci sa zaväzuje, každý podnet kupujúceho týkajúci sa ochrany osobných údajov vybaviť najneskôr do 30 dní. Podnet zašle kupujúci mailom obchod@inteligentne-kvetinace.sk, príp. na sídlo Prevádzkovateľa, alebo telefonicky na číslo 0948899842.

 

Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že prijal dostupné vhodné technické a organizačné opatrenia pre zabezpečenie ochrany osobných údajov.

 

1.14 Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia potrebné pre zabezpečenie dátových úložisk a úložisk osobných údajov v listinnej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

1.15 Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára zároveň potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

1.16 Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

 

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2022.