Odstúpenie od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
1. Právo na odstúpenie od zmluvy.
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia produktu. 
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adrese: obchod@inteligentne-kvetinace.sk
 
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na tomto odkaze:   
Formulár na odstúpenie od zmluvy
 
Adresa skladu pre vrátenie tovaru: MANA SK s.r.o., Dubodiel 94, 913 23 Dubodiel, tel. 0948899842.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 
2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy.
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 
3. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky: 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).
 
4. Lehota sa považuje za zachovanú, ak produkt odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti produktu.
 
5. Informácie uvedené v tomto poučení tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
 
6. Kupujúci odoslaním objednávky a stlačením tlačítka „objednávka s povinnosťou platby“ výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. 
 
7. Predávajúci bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním produktu, poskytuje spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči. 
Potvrdenie  obsahuje:
- všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1, zákona ak predávajúci neposkytol tieto informácie spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku. 
 
8. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 
9. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. 
Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý mu odovzdal predávajúci.
 
10. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona.
 
11. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.
 
 
 

odstupenie-od-zmluvy

Rekapitulácia bodov:

1. Máte právo vrátenia tovaru v lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru

2. Vyplňte formulár odstúpenie od zmluvy a zašlite nám ho mailom obchod@inteligentne-kvetinace.sk, príp. nám oznámte Váš zámer telefonicky na 0948 899 842

3. Doručte nám tovar na našu nasledovnú adresu, ak je to možné s originálnym obalom (rozbalený), nepoužitý a kópiu faktúry, príp. dodacieho listu alebo iného dokladu, na základe ktorého dokážeme spojiť tovar s Vašou objednávkou (postačí aj číslo objednávky). Tovar dôkladne zabaľte, aby sa predišlo jeho poškodeniu.

Adresa skladu pre vrátenie tovaru: MANA SK s.r.o., Dubodiel 94, 913 23 Dubodiel, tel. 0948899842.

4. Po doručení tovaru Vám najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátime peňažné prostriedky na účet uvedený vo formulári odstúpenia.